ΚαστοριάΦλώρινα

Η ερώτηση Βελόπουλου για το κόστος της θέρμανσης σε Φλώρινα – Καστοριά και η απάντηση του Υπουργείου

Κατόπιν της εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου κίνησης και του ηλεκτρικού ρεύματος, πολλοί είναι οι πολίτες που στρέφονται σε εναλλακτικές λύσεις για τη θέρμανσή τους, όπως τα καυσόξυλα, τα οποία την τρέχουσα χρονική περίοδο έχουν αυξητική τάση. Όταν αναφερόμαστε όμως σε κατοίκους Περιφερειών, όπως της Φλώρινας και της Καστοριάς, τότε το εν λόγω ζήτημα λαμβάνει μια ξεχωριστή διάσταση. Επί παραδείγματι, πρόεδρος κοινότητας Περιφερείας Φλώρινας δηλώνει ότι έχει κάψει ήδη δύο τόνους ξύλα, ενώ ακόμα δεν έχει μπει για τα καλά ο χειμώνας. Μια μέση οικογένεια σε Φλώρινα και Καστοριά θα χρειαστεί μεσοσταθμικά από 20 έως 25 τόνους καυσόξυλων. Υπολογιζόμενη η ποσότητα αυτή με την τρέχουσα τιμή των καυσόξυλων να κυμαίνεται περίπου στα 180 ευρώ ανά τόνο, συμπεραίνεται ότι κάθε οικογένεια θα πρέπει να διαθέσει για όλο τον χειμώνα περίπου 4.000 ευρώ μεσοσταθμικά μόνο για θέρμανση. Συνεπώς, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη της άμεσης και ενισχυτικής επιδότησης ως ειδική εύνοια στους κατοίκους των Περιφερειών Καστοριάς – Φλώρινας, προκειμένου αυτοί να διασφαλίσουν φθηνή ενέργεια σε όλα τα ήδη καυσίμων χωρίς οικονομικά κριτήρια.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεστε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες μέσω στοχευμένων δράσεων, προκειμένου οι κάτοικοι των Περιφερειών Καστοριάς – Φλώρινας να εξασφαλίσουν, ως οι πλέον ευνοούμενοι, οικονομική στήριξη σχετική με την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους θέρμανσής τους;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 562/27.10.2022 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4756/2020 (Α ́ 235) είναι δυνατή η παροχή επιδόματος θέρμανσης με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών στους καταναλωτές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης. Με την εν λόγω απόφαση καθορίζονται το ύψος του επιδόματος, τα κριτήρια με βάση τα οποία χορηγείται το επίδομα, τα δικαιούχα πρόσωπα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την παροχή του επιδόματος θέρμανσης.

Κατ’ εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης για την χειμερινή περίοδο 2022/2023 εκδόθηκε πρόσφατα η Α.1156/2022 (ΦΕΚ Β ́5646/3.11.2022) κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών και ορίστηκαν το ύψος του επιδόματος θέρμανσης, οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης αυτού.

Ειδικότερα με το άρθρο 1 της πιο πάνω απόφασης, φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν :

– πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης – ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη)
– ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα
– ή βιομάζα (πέλετ)

– ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης

Ειδικά, για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ΚΦΕ ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

Το επίδομα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, για την κατανάλωση των επιδοτούμενων με την παρούσα ειδών καυσίμων θέρμανσης και θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, για τα ακίνητα, τα οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.

Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ) τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.

Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε έναν από τους Δήμους Σερρών, Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου ή Μεγαλόπολης.

Επίσης, με την παρ.13 του άρθρου 5 της πιο πάνω απόφασης το επίδομα είναι αφορολόγητο δεν αποτελεί εισόδημα και δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

Σύμφωνα με το από 4.11.2022 Δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, με την παραπάνω Απόφαση, η χορήγηση του επιδόματος επεκτείνεται και στο φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) πέραν του πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, του φυσικού αερίου, του υγραερίου, των καυσόξυλων, της βιομάζας (πέλετ) και της θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης. Επιπλέον, διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια και τα όρια της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας των αιτούντων, ώστε να ενταχθούν στην επιδότηση περισσότεροι δικαιούχοι, και αυξάνεται η βάση υπολογισμού και το ανώτατο ποσό του επιδόματος.

Προβλέπεται διπλασιασμός του ποσού του επιδόματος, το οποίο δύναται να ανέλθει στα 1.600 ευρώ, για νέους δικαιούχους οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και για παλαιούς δικαιούχους οι οποίοι παύουν να χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και το αντικαθιστούν με μία από τις λοιπές επιδοτούμενες καύσιμες ύλες ή με τηλεθέρμανση.

Η καταβολή του επιδόματος θα πραγματοποιηθεί σε 3 δόσεις. Για τη διασφάλιση ρευστότητας στους καταναλωτές, κατά τη χορήγηση της πρώτης δόσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί έως τις 21 Δεκεμβρίου 2022, οι παλαιοί δικαιούχοι δύνανται να λάβουν ως προκαταβολή το συνολικό ποσό του επιδόματος θέρμανσης που τους είχε καταβληθεί κατά την προηγούμενη χειμερινή περίοδο. Η προκαταβολή θα συμψηφίζεται με τις επόμενες καταβολές του επιδόματος.

Επιπλέον, με το άρθρο 178 του ν.4972/2022 (ΦΕΚ Α ́181/23.9.2022), επιδοτείται το κόστος του πετρελαίου εσωτερικής καύσης – θέρμανσης, που διατίθεται στην εσωτερική αγορά από την 14η.10.2022 έως την 31η.12.2022 από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε είκοσι λεπτά (0,20) του ευρώ ανά λίτρο, υπολογιζόμενο επί της αξίας των τιμολογίων πώλησης προ Φ.Π.Α., που εκδίδονται από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων, ως δικαιούχους της επιδότησης. Το τελικό συνολικό ύφος της επιδότησης υπολογίζεται επί των συνολικών λίτρων καυσίμου που διατίθενται στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια και τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων προς τα πρατήρια καυσίμων ή τους εισαγωγείς καυσίμων και τους βιομηχανικούς πελάτες.

Eπιπλέον, δε, θεσμοθετήθηκαν πληθώρα ευεργετικών μέτρων σχετικά με το υπό ερώτηση ζήτημα, ενδεικτικώς και μεταξύ άλλων, και με τους:

N. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4950 ΦΕΚ Α 128/2.7.2022 «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.», θεσμοθετήθηκε στο Άρθρο 67 η Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους και

με τον N. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4886 ΦΕΚ Α 12/24.1.2022 «Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών, ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και άλλες διατάξεις.» και, δη, με το Άρθρο 57 για τη Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης περί τη Χορήγηση επιδότησης λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε καταναλωτές ενώ ρυθμίστηκαν, περαιτέρω, κανονιστικά ειδικότερα ζητήματα των νομοθετικών ενεργειακών ενισχύσεων, όπως, ενδεικτικώς και μεταξύ άλλων, με τις:

Αριθμ. 3649 ΦΕΚ B’ 3366/30.06.2022 «Παράταση του χρόνου υποβολής της αίτησης για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 36 του ν. 4936/2022.»,

η ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/52001/1821 ΦΕΚB’ 2567/24.05.2022 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/ 861/14.07.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β’ 3088).»,

ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/82196/2205 ΦΕΚ Β 4222 – 10.08.2022 «Πέμπτη τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/9.2.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021» (Β’ 603).»,

ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/87027/2890/2022 «Έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 37 του ν. 4936/2022 (Α’ 105).»,

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/107872/3923 ΦΕΚ B’ 5442/21.10.2022 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/ 435/09.02.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών καταναλωτών» (Β’ 603), για την επέκταση χορήγησης επιδότησης τον μήνα Σεπτέμβριο 2022.»,

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/107881/3931 ΦΕΚ B’ 5442/21.10.2022 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/ 434/09.02.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 603), για την επέκταση χορήγησης επιδότησης της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών καταναλωτών και καταναλωτών ειδικών τιμολογίων τον μήνα Σεπτέμβριο 2022.»,

Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/110736/3100 ΦΕΚ B’ 5564/31.10.2022 «Έκτη τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/9.2.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021» (Β’ 603).» και

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/111975/1776 ΦΕΚ B’ 5628/02.11.2022 «3η Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 5229).».

Τέλος, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών παρακολουθούν την αποτελεσματική εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής. Η χορήγηση προσαυξημένου επιδόματος θέρμανσης χειμερινής περιόδου 2022/2023 με ευνοϊκότερους όρους, που επιτρέπουν την υπαγωγή περισσότερων δικαιούχων στην επιδότηση, σε συνδυασμό με την επιδότηση της αξίας πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης κατά τη διάθεσή του στους τελικούς καταναλωτές, αποδεικνύει την ειδική μέριμνα στους πολίτες που χρήζουν στήριξης ιδιαίτερα και λόγω της υπάρχουσας και εντεινόμενης ενεργειακής κρίσης. Τα μέτρα αυτά λαμβάνονται με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη, την εισοδηματική ενίσχυση οικονομικά αδύναμων πολιτών, την ίση φορολογική μεταχείριση και την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Back to top button