Καστοριά

Επιστολή 12 φορέων της Καστοριάς στον Χρήστο Σταϊκούρα

 Κύριοι

Σύµφωνα µε την Α.1156/2022 απόφασή σας και ειδικότερα σύμφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 3, καθορίζεται το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο µπορούν  να επιδοτηθούν οι αγορές καυσίµου των δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης για τη  χειµερινή περίοδο 2022/2023. Ως τελευταία αποδεκτή ηµεροµηνία ορίζεται η 31η  Μαρτίου 2023.

Λαµβάνοντας υπόψη:

  • Ο χειµώνας στις ορεινές περιοχές της Ελλάδος και ιδιαίτερα της Καστοριάς  συνεχίζεται και πέραν του Μαρτίου µε ιδιαίτερα χαµηλές θερµοκρασίες  • Η µειωµένη οικονοµική δυνατότητα των πολιτών σε συνδυασµό µε το υψηλό  ποσοστό ανεργίας καθιστούν απαγορευτική την αγορά µεγάλων ποσοτήτων  καυσίµου θέρµανσης. Οι αγορές γίνονται τµηµατικά και σε µικρές ποσότητες  • Μεγάλος αριθµός πολιτών περιµένουν την είσπραξη του ∆ώρου Πάσχα για να  ολοκληρώσουν την υποχρέωση αγοράς καυσίµων θέρµανσης, ώστε να

ανταποκριθούν στις απαιτούµενες αξίες αγοράς, σύµφωνα µε το επίδοµα που  πολλοί έχουν προεισπράξει

  • Η περίοδος διανοµής του πετρελαίου θέρµανσης λήγει την 30η Απριλίου,  ακριβώς λόγω των χαµηλών θερµοκρασιών που παρατηρούνται το µήνα  Απρίλιο (πολλές φορές µάλιστα οι χαµηλές θερµοκρασίες συνεχίζονται και το  Μάιο)

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε 

την τροποποίηση την προθεσµίας ολοκλήρωσης των αγορών που λαµβάνονται υπόψη  για τον υπολογισµό του επιδόµατος θέρµανσης, και µεταφορά αυτής κατά ένα µήνα  και ειδικότερα στην 30/4/2023.

Πιστεύουµε ότι το αίτηµά µας είναι λογικό και δίκαιο.

Με εκτίμηση, Υπογράφοντες φορείς:

Back to top button