Καστοριά

Η ενεργειακή αυτονομία που όλοι μπορούμε να αποκτήσουμε (του Θόδωρου Βασιλείου)

Η ενεργειακή αυτονομία είναι ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά την ασφάλεια, την οικονομία και το περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύεται σε σοβαρό ζήτημα δημοκρατίας και επανάκτησης του ατομικού δικαιώματος της ενεργειακής ελευθερίας

Η μετάβαση από τις προκαπιταλιστικές κοινωνίες, όπου η αυτοπαραγωγή ενέργειας ήταν περισσότερο ατομική δραστηριότητα, στις σύγχρονες καπιταλιστικές κοινωνίες έχει συνοδευτεί από πολλές αλλαγές στην οικονομία, την τεχνολογία και τις κοινωνικές δομές. Αυτές οι αλλαγές έχουν επηρεάσει τον τρόπο που παράγεται, διανέμεται και χρησιμοποιείται η ενέργεια.
Στις προκαπιταλιστικές κοινωνίες, όπως οι προ-βιομηχανικές κοινωνίες ή οι κοινωνίες κυρίαρχων φυλών και καταναλωτικών κοινοτήτων, η παραγωγή ενέργειας συχνά βασιζόταν σε τοπικούς πόρους και πρακτικές. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι μπορούσαν να χρησιμοποιούν ξύλο ή άλλα φυτικά και ζωικά υπολείμματα για θέρμανση και μαγείρεμα, νερό ή ανεμογεννήτριες για μεταποίηση τροφών (μύλοι) κ.α.
Με την εμφάνιση της βιομηχανικής επανάστασης και την ανάπτυξη του καπιταλισμού, η παραγωγή ενέργειας έγινε όλο και πιο κεντρικοποιημένη και επαγγελματική. Τεράστιες ενεργειακές υποδομές, όπως ηλεκτρικά δίκτυα και συστήματα διανομής, αναπτύχθηκαν για να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες ενέργειας μιας βιομηχανικής κοινωνίας. Η παραγωγή ενέργειας έγινε συχνά μονοπώλιο ορισμένων εταιρειών ή κυβερνήσεων, και η πρόσβαση σε αυτή άρχισε να εξαρτάται από την εισοδηματική κατάσταση των ανθρώπων.
Η ενεργειακή αυτονομία λοιπόν, αποτελεί ένα ευρύ και σημαντικό θέμα που επηρεάζει την καθημερινότητα, την οικονομία και το περιβάλλον.
Ενεργειακή Αυτονομία: Έννοια και Σημασία
Η ενεργειακή αυτονομία ορίζεται ως η ικανότητα ενός ατόμου, μιας κοινότητας ή μιας χώρας να καλύπτει τις ενεργειακές της ανάγκες με τοπικούς ή εγχώριους πόρους, χωρίς να εξαρτάται από εισαγωγές ενέργειας. Αυτό συμπεριλαμβάνει την παραγωγή, τη διανομή και την κατανάλωση ενέργειας με τρόπο που εξασφαλίζει την ασφάλεια, την οικονομική αποδοτικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.
Η ενεργειακή αυτονομία είναι σημαντική για πολλούς λόγους:
Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού: Η εξάρτηση από εισαγωγές ενέργειας μπορεί να κάνει μια χώρα ευάλωτη σε γεωπολιτικούς και οικονομικούς κινδύνους, όπως πολιτικές διαμάχες, αλλαγές στις τιμές των καυσίμων και διακοπές εφοδιασμού.
Οικονομική Ανεξαρτησία: Η ενεργειακή αυτονομία μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού λογαριασμού μιας χώρας, αυξάνοντας την εσωτερική παραγωγή ενέργειας και μειώνοντας την εξάρτηση από εισαγωγές.
Προστασία του Περιβάλλοντος: Η μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα μπορεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την ρύπανση του περιβάλλοντος.
Κοινωνική Δικαιοσύνη: Η δυνατότητα πρόσβασης σε φθηνή και αξιόπιστη ενέργεια είναι σημαντική για την κοινωνική δικαιοσύνη και τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας.
Παράγοντες που Επηρεάζουν την Ενεργειακή Αυτονομία
Η επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων:
Πόροι Ενέργειας: Η διαθεσιμότητα και η ποικιλία των τοπικών ενεργειακών πόρων, όπως αιολική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, υδροηλεκτρική ενέργεια και βιομάζα, επηρεάζει τη δυνατότητα μιας χώρας να επιτύχει ενεργειακή αυτονομία.
Τεχνολογική Ανάπτυξη: Η πρόοδος στις τεχνολογίες παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής ενέργειας επηρεάζει την οικονομική και τεχνική εφικτότητα της ενεργειακής αυτονομίας.
Νομοθεσία και Πολιτικές: Οι νομικές και πολιτικές αποφάσεις, όπως οι ενεργειακοί νόμοι, οι ρυθμίσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φορολογικά κίνητρα, μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη της ενεργειακής αυτονομίας.
Οικονομικοί Παράγοντες: Οι τιμές των καυσίμων, οι επενδύσεις στην ενέργεια και η διαθεσιμότητα χρηματοδότησης, επηρεάζουν την οικονομική εφικτότητα της ενεργειακής αυτονομίας.
Πολιτικές Προσεγγίσεις για την Ενεργειακή Αυτονομία
Υπάρχουν πολλές πολιτικές και τεχνολογικές προσεγγίσεις που μπορούν να υιοθετηθούν για την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας:
Προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Η επένδυση σε αιολική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, υδροηλεκτρική ενέργεια και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί να μειώσει την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.
Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης: Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στη βιομηχανία, τις κατοικίες και τις μεταφορές μπορεί να μειώσει τη ζήτηση ενέργειας.
Προώθηση της Κοινοτικής Παραγωγής Ενέργειας: Η παραγωγή ενέργειας σε τοπικό επίπεδο, όπως μικρές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και αιολικά πάρκα, μπορεί να αυξήσει την τοπική ενεργειακή αυτονομία.
Αναβάθμιση της Υποδομής Διανομής: Η επένδυση σε τεχνολογίες διανομής ενέργειας μπορεί να βελτιώσει την αξιοπιστία και την αποδοτικότητα του ενεργειακού δικτύου.
Σήμερα, η πλειονότητα των καταναλωτών εξαρτώνται από τις ενεργειακές εταιρείες για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και άλλων μορφών ενέργειας. Οι ανάγκες για ενέργεια σε μεγάλη κλίμακα, η πολυπλοκότητα της τεχνολογίας παραγωγής και διανομής ενέργειας, καθώς και οι περιβαλλοντικές και ασφαλειακές απαιτήσεις, έχουν συμβάλλει στην εξασφάλιση ότι η παραγωγή και η διανομή ενέργειας είναι συχνά ανάγκη του οργανωμένου συστήματος, και όχι μιας ατομικής δραστηριότητας.
Συμπερασματικά η απώλεια του ατομικού δικαιώματος για την αυτοπαραγωγή ενέργειας έγινε με τη μετάβαση σε πιο κεντρικοποιημένα και επαγγελματικά συστήματα παραγωγής και διανομής ενέργειας, η οποία συνοδεύτηκε από την αύξηση των αναγκών ενέργειας στην κοινωνία του καπιταλισμού.
Ωστόσο, οι νέες τεχνολογίες και οι προσπάθειες για την αειφόρο ανάπτυξη, μπορούν να αναδείξουν νέους τρόπους αυτάρκειας και αυτοπαραγωγής ενέργειας στο μέλλον, και εν τέλει επανάκτηση της ενεργειακής ελευθερίας που χάθηκε σταδιακά στον καπιταλιστικό κόσμο.
Αυτές οι τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η ανάπτυξη της ηλιακής και αιολικής ενέργειας, καθώς και η αναζήτηση περιβαλλοντικά φιλικών μορφών ενεργειακής χρήσης, έχουν αρχίσει να διευκολύνουν την επιστροφή σε πιο αυτάρκεις και αειφόρες μορφές παραγωγής ενέργειας σε ορισμένες περιπτώσεις. Ορισμένες κοινότητες εργάζονται για την ανάπτυξη τοπικών κοινοτικών έργων ανανεώσιμης ενέργειας (ενεργειακές κοινότητες), ενώ η τεχνολογία όπως οι ηλιακές συσκευές φωτοβολταϊκών και οι μικρές ανεμογεννήτριες γίνονται όλο και πιο προσιτές για ατομική χρήση.
Συνοψίζοντας, η ενεργειακή αυτονομία είναι ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά την ασφάλεια, την οικονομία και το περιβάλλον αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύεται σε σοβαρό ζήτημα δημοκρατίας και επανάκτησης του ατομικού δικαιώματος της ενεργειακής ελευθερίας.
Η επίτευξή της απαιτεί τη συνδυασμένη προσπάθεια των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και των πολιτών, μέσω πολιτικών πρωτοβουλιών, τεχνολογικής καινοτομίας και πράξεων καταναλωτικής συνείδησης.
Σε πρώτη φάση με πράξεις αυτοπαραγωγής, διότι τώρα που υπάρχει η ανάγκη μετάβασης σε πράσινη ενέργεια και πρέπει να γίνει γρήγορα, το “σύστημα” επιτρέπει την αυτοπαραγωγή, γιατί δεν θέλει να επενδύσει τα δικά του χρήματα, έτσι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για εμάς τους καταναλωτές να ανακτήσουμε την ενεργειακή μας αυτάρκεια.
Σε δεύτερη φάση με την προσπάθεια μας να το καταλάβουν τα κόμματα και να το εντάξουν στα προγράμματα τους.
ΠΗΓΕΣ:
“The Energy of Slaves: Oil and the New Servitude” από Andrew Nikiforuk
“Energy and Empire: A Biographical Study of Lord Kelvin” από Crosbie Smith και M. Norton Wise.

Back to top button