ΚαστοριάΠροκηρύξεις

Μία θέση εργασίας στο Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Καστοριάς

 Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την πλήρωση μίας (1) θέσης, κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ειδικότητας  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης ΄Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης  Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Καστοριάς, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2021-2027», Άξονας Προτεραιότητας 4Β «Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας (ΕΚΤ+)», στο Δήμο Καστοριάς χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη της Πράξης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:

  • ΑΙΤΗΣΗ-ΕΝΤΥΠΟ-ΣΟΧ-1-ΠΕ_ΤΕ
  • Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-6-2021»,
  • Παράρτημα (Α1) απόδειξης χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «03-01-2024»
  • Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «07-04-2023»
  • Υπεύθυνη Δήλωση απόδειξης εμπειρίας
  • Συνοπτικός κατάλογος δικαιολογητικών
  • Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2024 (ΑΔΑ: Ψ9ΩΥΩΕΥ-ΟΜΧ)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) ξεκινάει από το Σάββατο 22-06-2024 και λήγει την Τρίτη 02-07-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΑΙΤΗΣΗ-ΕΝΤΥΠΟ-ΣΟΧ-1-ΠΕ_ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καστοριάς, Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο, Καστοριά, ΤΚ: 52100, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κας Σινάνη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2467351152, 2467351153,2467351133).

Back to top button