Η ΔΕΔΑ ζητάει άδεια για διανομή φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία

 

Αίτηση για τη χορήγηση Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, με αντικείμενο τη διαχείριση και εκμετάλλευση Δικτύων Διανομής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υπέβαλε στη ΡΑΕ η Εταιρεία Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδας ΑΕ.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Η εταιρεία με την επωνυμία Εταιρεία Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδας ΑΕ, που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής, Λεωφόρος Μαρίνου Αντύπα 92, Τ.Κ. 141 21, ΑΦΜ 997104868, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Θεόδωρο Τερζόπουλο, αιτήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 80 και την παράγραφο 1 του Άρθρου 80Γ του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/22.08.2011) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 464/19.04.2010), τη χορήγηση Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, με αντικείμενο τη διαχείριση και εκμετάλλευση Δικτύων Διανομής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με την υπ’ αριθμόν Ι_219644/03.04.2017 Αίτηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.).

Αποδέκτης/αντίκλητος για την παραλαβή εγγράφων ορίζεται ο κ. Κ.-Α. Ρίζος.

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την παρούσα δημοσίευση, να υποβάλλει ενώπιον της ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση.»

energia.gr

 

shares