Οι Βάσεις 2019 στα 4 τμήματα του Πανεπιστημίου στην Καστοριά και η βαθμολογία των πρώτων

Οι βάσεις 2019 στα τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για ΓΕΛ – Ημερήσια

Οι ΒΑΣΕΙΣ, σε παρένθεση οι θέσεις από τα Γενικά Λύκεια :

Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων: 9.005 (176) – βαθμός 1ου: 16.732

Μαθηματικών: 9.206 (90) – βαθμός 1ου: 13.858

Οικονομικών Επιστημών: 7.870 (90) – βαθμός 1ου: 16.909

Πληροφορικής: 8.233 (179) βαθμός 1ου: 13.020

Ο βαθμός του 1ου επιτυχόντα:

Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων: Βαθμός 1ου: 16.732

Μαθηματικών: Βαθμός 1ου: 13.858

Οικονομικών Επιστημών: Βαθμός 1ου: 16.909

Πληροφορικής: Βαθμός 1ου: 13.020