Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς με 12 θέματα

27η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καστοριάς

Σας παρακαλούμε την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

 1. Διορισμός ή μη δικηγόρου στην έφεση του Ιωάννη Γάφου κατά της υπ’ αριθμ. 277/2018 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας
 2. Άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 65/2018 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καστοριάς – Εξέταση της υπ’ αριθμ. 14565/19-08-2019 αιτήσεως του κ. Μιχαήλ Μπαρμπαλιού
 3. Απόψεις επί της με αριθμ. καταθέσεως ΑΝΜ 122/07-08-2019 αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» – Διορισμός ή μη δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά την συζήτηση της πιο πάνω αιτήσεως αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
 4. Έγκριση του από 13-08-2019 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (αποσφράγιση – έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) για την προμήθεια κάδων βίο-αποβλήτων (Less Waste II), Α.Μ. 09/2019, προϋπολογισμού 42.999,05€ (με ΦΠΑ)
 5. Έγκριση ή μη του από 08-08-2019 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου – φωτοτυπικού υλικού – φωτοτυπικών σχεδίων – διαφανειών – αναλώσιμων εξοπλισμού ΤΠΕ», Α.Μ. 20/2019, προϋπολογισμού 40.997,57€
 6. Έγκριση του από 20-08-2019 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (αποσφράγιση – έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) για την προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ εργαστηρίου πληροφορικής Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς – Εργαστηρίου Ρομποτικής του ΕΠΑΛ Καστοριάς, Α.Μ. 21/2019, προϋπολογισμού 21.390,00€ (με ΦΠΑ)
 7. Αναίρεση του αποτελέσματος ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «Διαγραμμίσεις οδών – Σήμανση Δήμου Καστοριάς», Α.Μ. 30/2019, προϋπολογισμού 5.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
 8. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου
 9. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 κληροδοτήματος Γεωργίου Δαμιανού Μαυροβίτη
 10. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 κληροδοτήματος Ασπασίας χήρας Ιωάννη Δήμητσα
 11. Έγκριση δαπάνης οικ. έτους 2019 κληρονομιάς Ευάγγελου Νταή
 12. Αναπροσαρμογή μισθώματος – Αντικατάσταση της μισθώτριας λόγω απορρόφησής της – Παράταση μίσθωσης του ακινήτου (ισόγειο κατάστημα) επί της οδού Αγίου Αθανασίου 10 στην Καστοριά, ιδιοκτησίας κληροδοτήματος «Ευάγγελου Νταή»