Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καστοριάς

Πρόσκληση από τον Τριαντάφυλλο Παπαδόπουλο για την Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καστοριάς

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), την Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11 π.μ.,

ώστε σε ειδική συνεδρίαση να διεξαχθεί η διαδικασία της εκλογής των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 64 και 74 του Ν.3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 71 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019, αντίστοιχα.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

(1ος Πλειοψηφών) 

Τριαντάφυλλος Παπαδόπουλος