ΑγροτικάΚαστοριάΠροκηρύξεις

Τρεις θέσεις εργασίας στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Καστοριάς

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών & Κτηνοτροφικών Προϊόντων Καστοριάς με έδρα την Γράμμου 62, Τ.Κ.52100 Καστοριά, προκηρύσσει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, Ελεγκτή για τη Συλλογή –τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των βοοειδών Ελληνικής Κόκκινης Κρεοπαραγωγικής φυλής με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου , για την κάλυψη αναγκών στα πλαίσια της Δράσης 10.2.1 “Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία”, Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014 -2020, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Απολυτήριο λυκείου.
• Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
• Κάτοχος διπλώματος οδήγησης και αυτοκινήτου.
• Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης ή θέσεων σχετικών με την ζωική παραγωγή.
Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν πλήρως απαλλαγεί .
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης εργασίας ορίζεται από τη 01/09/2020 μέχρι και την 31/10/2022.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την αναλυτική προκήρυξη και την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση από το γραφείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών & Κτηνοτροφικών Προϊόντων Καστοριάς στη Γράμμου 62 , Καστοριά.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από τις 17/08/2020 και λήγει τις 27/08/2020 κατά τις ώρες 10:00 π.μ-13:00 μ.μ προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ένα βιογραφικό σημείωμα.
Η καταλληλότητα του ως άνω προσωπικού θα κριθεί από το δικαιούχο με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την αντίστοιχη θέση . Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με εμπειρία στο πρόγραμμα Γενετικής Βελτίωσης αγελάδων κρεοπαραγωγής.

Μία θέση Ζωοτέχνη
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών & Κτηνοτροφικών Προϊόντων Καστοριάς με έδρα την Γράμμου 62 , Τ.Κ.52100 Καστοριά, προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου , θέση Ζωοτέχνη για τη Συλλογή –τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των βοοειδών Ελληνικής Κόκκινης Κρεοπαραγωγικής φυλής με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για διάστημα δύο (2) ετών, για την υλοποίηση της δράσης και την κάλυψη αναγκών στα πλαίσια της Δράσης 10.2.1 “Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία”, Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014 -2020, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πτυχίο Τεχνολόγου –Γεωπόνου Ζωικής Παραγωγής
• Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
• Κάτοχος διπλώματος οδήγησης και αυτοκινήτου.
• Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης ή θέσεων σχετικών με την ζωική παραγωγή.
Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν πλήρως απαλλαγεί .
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης εργασίας ορίζεται από τη 01/09/2020 μέχρι και την 31/10/2022.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την αναλυτική προκήρυξη και την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση από το γραφείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών & Κτηνοτροφικών Προϊόντων Καστοριάς στη Γράμμου 62 , Καστοριά.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από τις 17/08/2020 και λήγει τις 27/08/2020 κατά τις ώρες 10:00 π.μ-13:00 μ.μ προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ένα βιογραφικό σημείωμα.
Η καταλληλότητα του ως άνω προσωπικού θα κριθεί από το δικαιούχο με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την αντίστοιχη θέση . Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με εμπειρία στο πρόγραμμα Γενετικής Βελτίωσης αγελάδων κρεοπαραγωγής.

sentranews.gr

 

 

 

 

Back to top button