Οι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ανά Περιφερειακή Διεύθυνση στη Δυτ. Μακεδονία

           Αυτοί είναι οι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στη Δυτική Μακεδονία kozan.gr