Μία θέση εργασίας στον Δήμο Καστοριάς

Ο Δήμος Καστοριάς ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου και συγκεκριμένα:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
είτε ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]),
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΣΚΑΠΕΡΔΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ Τ.Κ. 52100,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
υπόψη κ. Κ. Σφακιανάκη
τηλ. επικοινωνίας: 2467351153
Δείτε την προκήρυξη