Δήμος Καστοριάς: Παραίτηση Πέτρου Δοκόπουλου – Νέα αντιδήμαρχος η Όλγα Θεοχάρη Παπαδάμου

Παραιτήθηκε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Καστοριάς κ. Πέτρος Δοκόπουλος. Ο δήμαρχος Καστοριάς κ. Γιάννης Κορεντσίδης αποδέχτηκε την παραίτηση του  Αντιδημάρχου Πέτρου Δοκόπουλου και όρισε την κ. Όλγα Θεοχάρη Παπαδάμου νέα αντιδήμαρχο έως την Τρίτη 31/8/2022.

Η Αντιδημαρχία είναι αρμόδια για την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των λειτουργιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού που περιλαμβάνει τα Τμήματα: α) Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων, β) Προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, γ) Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, δ) Τουρισμού & Πολιτισμού (μόνο για θέματα Πολιτισμού), ε) Βοήθεια στο σπίτι , στ) Κοινωνικής Μέριμνας καθώς επίσης και των Δομών που λειτουργούν μέσω ΕΣΠΑ: α) Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας, β) Κέντρο Κοινότητας

Στην συγκεκριμένο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός, εισηγήσεις και μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.
 • Ανάδειξη όλων των αξιόλογων σημείων σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα • Ενεργοποίηση κινήσεων για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου •Προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής καθώς και περαιτέρω ανάδειξη και προβολή •Μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με το Υπουργείο
 • Μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής
 • Μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του αθλητισμού και την διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων
 • Μέριμνα συντήρησης και διαχείρισης αθλητικών εγκαταστάσεων • Βελτίωση των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών καθώς και στήριξη των ευπαθών ομάδων
 • Προώθηση και ανάπτυξη του Εθελοντισμού και της Κοινωνικής αλληλεγγύης • Συντονισμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση της άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο
 • Υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής με στόχο την εξυπηρέτηση και των ΑμεΑ
 • Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών και βρεφικών σταθμών καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων
 • Μέριμνα για την καταβολή επιδομάτων
 • Μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου και του Κέντρου Κοινότητας
 • Σχεδιασμός, προγραμματισμός και μέριμνα για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας
 • Μέριμνα για την εύθυμη λειτουργία του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» και  του Τμήματος της «Κοινωνικής Μέριμνας» .
 • Την έκδοση βεβαίωσης περί ένταξης ωφελούμενων γυναικών του Κέντρου Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας, δυνάμει του Εδαφίου ‘Ε της υπ΄αριθμ.52170/1317/5-03-2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 899/Β/8-3- 2021) του Ειδικού Προγράμματος του ΟΑΕΔ για την απασχόληση ευπαθών κοινωνικών .

Β. Η ορισμένη Αντιδήμαρχος εξουσιοδοτείται για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Γ. Της ανατίθεται εκ περιτροπής με τους άλλους οριζόμενους Αντιδημάρχους η τέλεση Πολιτικών Γάμων που γίνονται στον Δήμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Π.Δ. 391/1982 (ΦΕΚ 73/Α/18-6-1982).

Δ. Η ανάκληση της Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο εκάστοτε οριζόμενος με απόφασή του Δημάρχου, Αντιδήμαρχος.

ΣΤ. Η άσκηση της κατά τα ανωτέρω ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων της άρχεται από την 27η Οκτωβρίου 2021.