Καστοριά

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών και Πολυμεσικών Εφαρμογών» του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

με τίτλο 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Gaming and Multimedia Application Development 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Θεωρητικά και εργαστηριακά, συμπυκνωμένα και εντατικά, με σύγχρονη και ασύγχρονη διαδικτυακή  επικοινωνία 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Χρονική διάρκεια: ΠΑΡΑΤΑΣΗ Υποβολής Αιτήσεων έως 5 Οκτωβρίου 2022 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών και  Πολυμεσικών Εφαρμογών» καλεί τους/τις ενδιαφερομένους/ες να καταθέσουν αίτηση για την  κάλυψη πενήντα (50) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών.  

Το Π.Μ.Σ. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών και Πολυμεσικών Εφαρμογών» (Φ.Ε.Κ. 3394/01-07-2022,  τ.Β΄) οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ανάπτυξη  Ψηφιακών Παιχνιδιών και Πολυμεσικών Εφαρμογών» (Gaming and Multimedia Application  Development). 

Την ευθύνη και τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος έχει το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών  Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Καστοριά. 

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Επικοινωνίας και  Ψηφιακών Μέσων στην πόλη της Καστοριάς και στο θεσμοθετημένο Εργαστήριο Ρομποτικής,  Ολοκληρωμένων και Ενσωματωμένων Συστημάτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας, στην  Κοζάνη.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης και υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης  χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη δια ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής  και επικοινωνιών με βάση τους περιορισμούς των κείμενων διατάξεων. 

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2.400,00€, τα οποία κατανέμονται σε τρεις ισόποσες δόσεις με την έναρξη κάθε εξαμήνου σπουδών. Σε  περίπτωση διακοπής της φοίτησης, το ποσό των διδάκτρων που έχει ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφεται. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής τμημάτων  Πολυτεχνικών Σχολών, Θετικών Σχολών, του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων και  απόφοιτοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς μαθήματα προγραμματισμού με  τουλάχιστον οκτώ (8) ECTS αθροιστικά. 

Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών ιδρυμάτων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση  ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΟΑΤΑΠ. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

Αιτήσεις υποψηφίων για την εισαγωγή στο ΠΜΣ γίνονται δεκτές από 11/07/2022 έως 05/10/2022. Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο: https://gamedev.uowm.gr/admission/. Eναλλακτικά ο/η υποψήφιος/α μπορεί να στείλει την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του ΠΜΣ στο email: [email protected]. 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΠΜΣ στη διεύθυνση: https://gamedev.uowm.gr/ ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ και του  Τμήματος. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Γραμματειακή Υποστήριξη ΠΜΣ

Παναγιώτα Τερζή 

Τηλ: +30 23850 55260 

e-mail: [email protected] 

Γραμματεία Τμήματος ΕΨΜ

Αθηνά Δούμα 

Τηλ: +30 2467 440021 e-mail: adoum[email protected]

Back to top button