ΚαστοριάΠαλαιά Καστοριάτελευταίες ειδήσεις

“Αρρώστησε το νερόν”: Ένα παράξενο φαινόμενο στη λίμνη της Καστοριάς τον Αύγουστο

“Περίεργον τι συμβαίνει τακτικώς κατ΄ έτος και μήνα Αύγουστον εν Καστορία, το γνωστόν υπό το όνομα  “αρρώστησε το νερόν” 

Η λίμνη της πατρίδος μου σχετικώς προς την ανώμαλον θέσιν της πόλεως διαιρείται εις δύο, εις Δολτζινήν (μεσημβρινήν) και Αποζερίν (αρκτικήν).
Αρχομένου του μηνός Αυγούστου μέχρι της 15  αυτού, ήτοι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, αι εξ επαγγέλματος λευκάστραι διακόπτουσι τας εργασίας των όπως αι Δρυμάδες λέγουσαι ότι αι δρύμαι της λίμνης κόπτουσι τα πανιά των.

  Το αληθές είναι, ως ανωτέρω εμνημονεύθη, ότι αρρωστά το νερόν της λίμης κατά πρώτον ως επί το πλείστον εις το αρκτικόν μέρος αυτής επί 8 ολοκλήρους ημέρας και ακολούθως μέχρι της 15ης Αυγούστου εις το μεσημβρινόν. Συμβαίνει δε η ασθένεια του ύδατος, ως αποκαλεί το φαινόμενο τούτο η κοινή των πολιτών φράσις, κατά τον εφεξής τρόπον: Αίφνης η θερμοκρασία του ύδατος ψυχρούται επί τοσούτον, ώστε και η χρήσις των λουτρών της λίμνης υπό πολλών διακόπτεται, το ύδωρ μελανούται και οι ιχθείς μέχρι δύο λιτρών περίπου βάρους νήχονται {κολυμβούν) επί της επιφανείας του ύδατος ως μέθυσοι και συλλαμβάνονται  υπό των κατοίκων δια της χειρός. Όλως το αυτό φαινόμενον παρουσιάζεται μετά 8 ημέρας εις το αντίθετον μέρος της λίμνης, το μεσημβρινό, και διαρκεί μέχρι της 15ης Αυγούστου.

 Ουδεμία μέχρι τούδε, ως πληροφορούμαι, εγένετο απόπειρα περί ανακαλύψεως της καθ΄αυτό αιτίας του φαινομένου, εικάζω όμως ότι αύτη προέρχεται εκ πηγών σιδηρούχων ευρισκομένων εν τω πυθμένι της λίμνης.  Ό,τι δε αποκαθιστά σκοτεινό το φαινόμενο είναι η περιοδική αυτού κατά μήνα Αύγουστον εμφάνισις.  Πιθανόν με τον χρόνον να γίνη η ανακάλυψις του εν λόγω φαινομένου  υπό επισήμων ανδρών.

Παναγιώτης Παπαναούμ

golitsis.blogspot.com

 

 

Back to top button